Leta i bloggen

24 april 2015

Svidande kritik från Riksrevisionen mot försäljning av Vattenfalls brunkolFler och fler röster höjs mot en försäljning av Vattenfall s brunkol. Riksrevisionen har släppt en omfattande granskning av Vattenfalls miljömål med titeln ”Vattenfall – konkurrenskraftigt och ledande i energiomställningen?” (se utdrag ur diverse dokument nedan)

Riksrevisionen framför svidande kritik mot arbetet att uppnå miljömålen och konstaterar allvarliga brister i regeringens styrning av bolaget. Riksrevisionen riktar hård kritik mot en eventuell försäljning av Vattenfalls brunkolsverksamhet och konstaterar att detta inte på något sätt bidrar till att uppnå klimatmålen eftersom det inte kommer att minska koldioxidutsläppen om någon annan aktör istället driver dem vidare.

Regeringen måste nu ta till sig av kritiken och kraftfullt förbättra sin styrning av Vattenfall. Det går att få vårt statliga energibolag på rätt kurs och tvinga dem att vara en verklig kraft i den omställning världen så desperat behöver. Men då måste våra politiker ta sitt ansvar.

Greenpeace aktivitet "Vattenfail - Låt kolet ligga!" är en insats för att påverka våra politiker till en av de mest miljöendepåverkande besluten som finns i Europa just nu.

Vill du hjälpa till att "behålla kolet i marken"?

Skriv på uppropet på www.samstaide.se


Vattenfall är idag ett av bolagen med störst koldioxidutsläpp i Europa.
Istället för utsläppsminskande åtgärder är huvudstrategin att sälja bolagets tyska kolkraftverk, vilket inte bidrar till att uppnå EU:s klimat- och energimål.
Försäljningen av tyska kolkraftverk är inte förberedd trots att Vattenfall har sett detta som ett alternativ sedan 2012.
Riksrevisionen bedömer att en proaktiv styrning från regeringen kräver att riskanalyser och handlingsplaner i god tid utarbetas för att kunna hantera finansiella och miljörelaterade risker med ett fortsatt ägande eller en försäljning.

Regeringen bör bli mer aktiv i styrningen av Vattenfall


23 april 2015
Vattenfall lovar mer än vad bolaget uppnår när det gäller miljörelaterade hållbarhetsmål och utsläppsminskningar och satsar inte tillräckligt på forskning och utveckling. Regeringen har inte varit tillräckligt proaktiv i sin styrning av bolaget och har inte följt upp utsläppsminskningarna.

Vattenfall har ingen tydlig målbild och planeringen och finansieringen av åtgärderna räcker inte för att bli ett konkurrenskraftigt och ledande bolag i energiomställningen. Bolaget har inte ett koldioxidmål som faktiskt leder till minskade utsläpp inom EU. Vattenfalls tillväxttakt inom förnybar energi är hittills lägre än marknadens trots att man har valt en mätmetod som gör det lättare att nå målet.

Vattenfalls forsknings- och utvecklingsverksamhet har minskat betydligt och blivit mer kortsiktig, den långsiktiga forskningen har prioriterats ner. Bolaget ser inte forskning och utveckling som en framgångsfaktor för att bli ledande i energiomställningen och man testar i mindre omfattning ny teknik som rör de två stora miljörelaterade hållbarhetsmålen.

Vattenfall är idag ett av bolagen med störst koldioxidutsläpp i Europa. Istället för utsläppsminskande åtgärder är huvudstrategin att sälja bolagets tyska kolkraftverk, vilket inte bidrar till att uppnå EU:s klimat- och energimål. Försäljningen av tyska kolkraftverk är inte förberedd trots att Vattenfall har sett detta som ett alternativ sedan 2012. Riksrevisionen bedömer att en proaktiv styrning från regeringen kräver att riskanalyser och handlingsplaner i god tid utarbetas för att kunna hantera finansiella och miljörelaterade risker med ett fortsatt ägande eller en försäljning.

Regeringen har inte varit tillräckligt tydlig med hur Vattenfalls uppdrag ska tolkas och har inte följt upp arbetet med utsläppsminskningar. Regeringen efterfrågar i liten utsträckning strategiskt kunskapsunderlag från Vattenfall, gör inte kontinuerligt oberoende analyser och ställer inga tydliga krav på bolaget att vidta åtgärder.


 • Långsiktiga mål kräver långsiktig planering och åtgärder behöver sättas in redan nu. Vattenfall kan öka konkurrenskraften och på så sätt skapa avkastning för staten genom att prioritera åtgärder för att minska koldioxidutsläppen. Regeringen bör genom en mer aktiv styrning stödja bolaget i det här arbetet, säger riksrevisor Claes Norgren


Vattenfall – konkurrenskraftigt och ledande i energiomställningen? (RiR 2015:6)

Vattenfall lovar mer än vad bolaget uppnår när det gäller miljörelaterade hållbarhetsmål och utsläppsminskningar och satsar inte tillräckligt på forskning och utveckling. Regeringen har inte varit tillräckligt proaktiv i sin styrning av bolaget och har inte följt upp utsläppsminskningarna.

Vattenfall är det statliga bolag som har störst omsättning och som ekonomiskt har störst resultatpåverkan på den statliga bolagsportföljen. Vattenfall är också ett av de bolag som har de största koldioxidutsläppen i Europa medan bolagets tillväxttakt i förnybara energislag är lägre under 2013 och 2014 än genomsnittet i tio europeiska länder.

Riksrevisionens granskning utgår från Vattenfalls uppdrag som riksdagen beslutat om och som anger att bolaget ska generera en marknadsmässig avkastning genom att affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att bolaget är ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion. Riksrevisionen har granskat om Vattenfall utformat och regeringen styrt mot funktionella miljörelaterade hållbarhetsmål. Vidare har granskats om Vattenfall planerar och genomför åtgärder, samt om regeringen styr, så att uppdrag och hållbarhetsmål uppnås.

Granskningen visar att Vattenfall lovar mer än det uppnår i form av utsläppsminskningar. Bolaget har ingen tydlig målbild och planeringen och finansieringen av åtgärderna räcker inte för att Vattenfall ska bli ett konkurrenskraftigt och ledande bolag i energiomställningen. Riksrevisionen menar att regeringen inte varit tillräckligt tydlig om hur uppdraget ska tolkas och att den inte följt upp den del i uppdraget som rör arbetet med utsläppsminskande åtgärder.
Enligt Vattenfall har planerna på en försäljning av tysk kolkraft varit kända för regeringen sedan 2012, trots det är regeringen inte förberedd att hantera den finansiella risken med ett fortsatt ägande eller en försäljning. För att riksdagen ska kunna bedöma hur väl bolaget genomför sitt uppdrag krävs en återrapportering från regeringen om bolagets utveckling, strategier och bidrag till EU:s klimatmål. Den är idag inte tillräcklig.

Vattenfall rekommenderas att 

 • Utveckla sin målbild samt planera och finansiera för att bli ett konkurrenskraftigt och ledande bolag i energiomställningen. 
 • Bolagets forskning behöver öka och bli mer långsiktig. 
Regeringen rekommenderas

 • att påverka målen så att de leder till utsläppsminskningar,
 • att följa upp och tydliggöra tolkningen av bolagets uppdrag i sin helhet samt att löpande inhämta kunskap och göra oberoende analyser för att kunna påverka bolagets konkurrenskraft och avkastning till staten. 
 • Regeringens rapportering behöver bli mer utförlig så att riksdagen kan bedöma om Vattenfall fullföljer uppdraget och hållbarhetsmålen samt bidrar till EU:s mål.

Rekommendationer

Riksrevisionens rekommendationer till Vattenfall

Vattenfall ska enligt sitt uppdrag generera en marknadsmässig avkastning genom att affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att bolaget blir ett ledande företag i energiomställningen. Detta förutsätter innovationskraft och investeringar i nya hållbara produkter och tekniker med utsläppsreducerande effekter. Samtidigt som detta möter efterfrågan skapar det konkurrenskraft och långsiktig avkastning för staten som ägare. En positiv bieffekt är att resultatet ligger i linje med EU:s klimat- och energimål. Riksrevisionen ger följande rekommendationer som har sin utgångspunkt i riksdagens beslut och näringsutskottets betänkande i samband med Vattenfalls förtydligande uppdrag från 2010.
 • Vattenfall bör utforma en målbild för att bli ett konkurrenskraftigt och ledande bolag i energiomställningen och genomföra en strategisk långsiktig planering för hur bolaget ska nå dit. Denna planering bör brytas ner i en verksamhetsplanering dels på affärsområdesnivå, dels inom bolagets olika utvecklingsavdelningar. Investeringsplaneringen bör sammanfalla med tidsperioden för hållbarhetsmålen för att bolaget ska kunna vidta de finansiella och utsläppsreducerande åtgärder som behövs för att uppfylla uppdraget och hållbarhetsmålen.
 • Vattenfalls forskning och utveckling bör öka och bli mer långsiktig med syfte att bolaget ska vidta koldioxidreducerande åtgärder i befintliga anläggningar samt bredda bolagets produktionsportfölj inom förnybara energislag.
 • Vattenfall bör utforma hållbarhetsmål som leder till utsläppsreducerande effekter, exempelvis genom
  – ett koldioxidmål som syftar till en faktisk koldioxidminskning i bolagets anläggningar
  – ett förnybarhetsmål som syftar till en faktisk ökning av den produktion som kommer från nya förnybara energislag
  – ett mål om att vara en projektägare som uppför och driver vindkraftsparker och därigenom bidrar med sitt verksamhetskunnande till energiomställningen.

Riksrevisionens rekommendationer till regeringen

Regeringen bör för bolaget tydliggöra hur uppdraget i bolagsordningen ska tolkas och se till att hållbarhetsmålen ändras så att uppdraget och målen syftar till att åstadkomma reella utsläppsreducerande effekter. Detta ökar förutsättningarna för Vattenfalls framtida konkurrenskraft och bidrag till uppfyllelse av EU:s klimat- och energimål. Vidare kan styrmedlet hållbart företagande utformas på ett mer effektivt sätt så att ökad konkurrenskraft och långsiktig värdeutveckling för staten i större utsträckning kan säkerställas.
 • Regeringen bör på ett tidigt stadium påverka val och utformning av Vattenfalls hållbarhetsmål, i den översyn av målen som Vattenfall har initierat, i syfte att de nya målen ska ge reella utsläppsreducerande effekter.
 • Regeringen bör följa upp Vattenfalls uppdrag i bolagsordningen i sin helhet och förtydliga hur bolaget ska tolka uppdraget för att garantera att bolaget är ett ledande företag i energiomställningen och innebär en rimlig finansiell risk för staten.
 • Regeringen bör kontinuerligt inhämta ett brett kunskapsunderlag och göra egna analyser om bolagets risker och förutsättningar på marknaden för att kunna utmana och ställa krav på bolaget och öka möjligheterna för bolagets långsiktiga konkurrenskraft och avkastning till staten.
 • Regeringen bör inom ramen för gällande regelverk tydliggöra hur Vattenfall ska agera föredömligt avseende sin tyska brunkolsverksamhet. Regeringen bör därför ange exempelvis vilket finansiellt utrymme som finns för att täcka kostnader för forskning i koldioxidreducerande åtgärder eller en eventuell förlust vid försäljning av brunkolsverksamheten.
 • Regeringen bör i sin rapportering till riksdagen bli mer transparent, utförlig och kvalitativ i redovisningen av Vattenfalls strategier och utveckling för att riksdagen ska kunna bedöma om bolaget är ett konkurrenskraftigt och ledande företag i energiomställningen och därigenom bidrar till EU:s klimat- och energimål.