Leta i bloggen

10 april 2006

"Sverige tappar försprånget som ledande IT-nation"

Dagens inlägg:

En mycket tänkvärd debattartikel från SIFs ordförande.
Det ligger mycket i vad hon skriver: globaliseringen måste hanteras på rätt sätt för att vi ska klara att hålla oss kvar i den bransch där vi en gång var en av de ledande. Just nu är det enbart ett mycket kortsiktigt tänkande från företag som lägger ut sin tjänsteproduktion till utpräglande lågkostnads- och låglöneländer.


Ny enkät: Sju av tio IT-medarbetare är skeptiska till framtiden för branschen i landet.Sveriges position som ledande IT-nation håller på att falna. Facket, näringslivet och politikerna måste gemensamt åstadkomma en nytändning. I en omfattande enkät oroar sig branschen för framtiden. Det finns ingen i Sverige i dag som driver IT-utvecklingen framåt, svarar sju av tio ITmedarbetare. Bara 3 procent anser att regeringen utför ett positivt framtidsarbete för branschen. Nästan fyra av tio anser att Sverige tappat mark på IT-området de senaste åren. Det skriver Mari-Ann Krantz, Sifs ordförande.

Det finns ingen i Sverige i dag som driver IT-utvecklingen framåt.Det anser sju av tio medarbetare i IT-branschen. Endast tre procent av branschens medarbetare lyfter fram regeringen som viktig för en positiv utveckling av IT-branschen. 37 procent av dem bedömer att Sveriges ställning som IT-nation försämrats de senaste åren, 42 procent ser den som oförändrad och endast 16 procent anser att vår ställning förbättrats.Dessa besked återfinns i rapporten "Framtidens IT-jobb - Kista, Budapest, Bangalore, Peking?" som presenteras av Sif i dag.Resultaten är logiska eftersom Sverige till delar tappat det försprång vi för några år sedan hade på IT-området.

Den snabba utvecklingen i Indien, Östeuropa och Kina har starkt bidragit till dagens svaga sysselsättningsutveckling i Sverige på detta område. Storföretagen banade vägen. Nu vill även små och medelstora företag vara med på vagnen och flytta jobben till orter där man förväntar sig lägsta möjliga kostnad. Det brittiska analysföretaget Gartner bedömer att 25 procent av IT-jobben kan ha flyttat från väst till lågkostnadsländer 2010. Men problemet är långt ifrån bara jobben som flyttar. Kanske i ännu större utsträckning gäller det jobben som går Sverige förbi, genom att företagen väljer att nyetablera i Bangalore och Peking i stället för i Kista och Ronneby.Sifs rapport om framtidens IT-jobb bygger på studier på 20 företag och institutioner i både Sverige och Indien. Vd och andra nyckelpersoner har intervjuats. En enkät har gjorts med 1 650 medarbetare i IT- och telekombranschen.

Vi ställer i rapporten frågan om Sverige i morgon kommer att beskrivas som den falnande IT-nationen eller som den ledande.Vår framtida position avgörs framför allt av tre faktorer. Det handlar om tillgång på kvalificerad kompetens, förmåga att skapa ett innovativt företagsklimat och inte minst det politiska ledarskapets styrka. Då är det oroväckande att en majoritet av IT-medarbetarna säger sig sakna ledarskap och att de som upplever denna avsaknad dessutom är betydligt fler i dag än för två år sedan då motsvarande undersökning gjordes. De 14 procent som ändå tycker sig kunna identifiera ett ledarskap sätter­ ­ Ericssons vd Carl-Henric Svanberg på första plats. Sifs rapport visar att företagen i dag inte ställer sig frågan om de ska outsourca olika funktioner inom IT, utan hur, till vem och vart. Det handlar inte längre bara om avlägsna lågkostnadsländer, numera är destinationen även Europa. De funktioner som flyttas blir också alltmer komplexa. Sanningen är att det inte finns några jobb som är försäkrade mot jobbflytt. Om graden av komplexitet i de utflyttade jobben beskrivs i form av en trappa i fyra steg, står Sverige för närvarande på tredje steget på väg mot det fjärde. Där finns de ytterst kunskapsintensiva jobben inom forskning, innovation och design.

Det finns i dag inga garantier för att ens dessa jobb stannar i Sverige, tvärtom. I själva verket har en dramatisk förändring skett under senare år. Svenska IT- och telekomföretag ökar sin forskning och utveckling, men bara i lågkostnadsländer. Tjugo av Sveriges största IT- och telekomföretag har redan tusentals anställda eller anlitade konsulter som arbetar med forskning och utveckling i lågkostnadsländer. Jakt på lägre kostnader och strävan att nå bättre finansiella resultat är självklart de viktigaste orsakerna till jobbflytt. Önskan efter större flexibilitet i förhållande till konjunkturen, närhet till marknaden, ökad tillgång på kompetens, möjlighet att hantera internorganisatoriska problem och inte minst en psykologisk "följa John-effekt" är också viktiga faktorer.Det har gått så långt att det snarast betraktas som lite udda att inte flytta ut verksamhet. Det är naturligtvis oroväckande eftersom effekten kan bli att riskerna med jobbflytt underskattas. Många företag har fått uppleva att de skjutit sig själva i foten vid beslutet om att flytta jobb utomlands. Ska en jobbflytt vara lyckosam ur företagets perspektiv krävs ett långsiktigt och strategiskt tänkande vad gäller utvecklingen av produktivitet, kostnader och säkerhet. Höga etableringskostnader, sämre flexibilitet, omställningar som får företaget att tappa tempo, företagsspecifik kunskap som försvinner, kulturkrockar och bristande säkerhet är fallgropar som alltför ofta nonchaleras.

Sveriges ledande position som IT-nation är inte längre självklar. Vår styrka finns inom några spetsområden som trådlös teknologi, industrinära IT, inom viss mjukvaruutveckling som affärssystem, säkerhet och spel. Vi har också en unikt hög IT-användning hos befolkningen och en lika unikt hög andel IT-anställda. Men ska vi lyckas krävs en kraftsamling och ett stärkt ledarskap inte minst på politisk nivå.

Det strategiprogram som näringsdepartementet arbetat fram - och där Sif deltagit - är ett steg i rätt riktning, men måste följas av handling. För det krävs en offensiv satsning i företagen på forskning och utveckling. Det svaga teknik- och matematikintresset hos ungdomar måste få stimulans. Fler måste våga steget att starta eget företag. Det kan ske genom att det skapas strukturer för möten mellan dem som genererar idéer och dem som kan förverkliga dessa idéer. Förutsättningarna för att skapa unika, svårkopierade högteknologiska produkter måste stimuleras eftersom det är här som nyckeln till tillväxt finns. Omställning till nya - och många gånger intressanta och spännande - arbetsuppgifter kan underlättas genom att en nationell utbildning i kundstrategiskt arbete och projektledning i global miljö startas.

Från Sifs sida är vi beredda att bidra till en nytändning av Saltsjöbadsandan genom ett fördjupat och utvecklat samarbete med arbetsgivarna och genom kollektivavtal, som skapar välbehövlig lugn och stabilitet i branschen.

Sveriges utveckling som IT-nation är inte ödesbestämd. Jobben kan bli fler i både Bangalore och Bengtsfors, i både Pajala och Peking.
Men då krävs handling, samarbete och framåtanda nu.
Debattartikel av Mari-Ann Krantz, ordf SIF