Leta i bloggen

19 maj 2006

Ungdomsarbetslösheten!

Andra bloggar om: , ,

Ett av de största problemen som vi har att brottas med idag är den extremt farliga situationen där våra unga inte kan beredas arbete, där akademiker som satsat på en dyrbar utbildning (betald av både den studerande och av samhället) inte kan realiseras
. Där ett utanförskap bildas och ger oss "en förlorad generation".

Vi har faktiskt inte råd med detta vare sig nationalekonomiskt eller moraliskt. Det är totalt sett vårt gemensamma ansvar att se till att klara upp situationen. Ingen slipper undan genom att peka på socialdemokraters fel eller politikers fel. Allas vårt ansvar.

Ett sätt att ta ansvaret är att rösta fram ett maktskifte i höst.
Se vad Carl B Hamilton, Folkpatiet, skriver i sitt nyhetsbrev, om problemet och om den väg som man kan ta för lösa problemet:

Arbetslöshet och utanförskapet är mycket stort bland de yngsta. Detta är mycket allvarligt. Till skillnad från vad regeringen hävdar, är detta inte ett problem som löser sig självt. Kvalitetsförsämringarna i högskola och yrkesutbildning och den stora utslagningen från gymnasieskolan är viktiga bidragande orsaker till att ungdomars ställning på arbetsmarknaden har försvagats. Därför har jag interpellerat arbetslivsminister Hans Karlsson

Globaliseringen erbjuder fantastiska möjligheter till självförverkligande, framgång, nya upplevelser. Men drömmarna om att resa, leva och jobba i andra länder blandas med oro för framtiden. För många ungdomar är inte den egna framtiden en dröm om framgång utan en mardröm om en ständig kamp för att undvika misslyckande. Resultatet blir att fler unga känner oro, stress och otillräcklighet.

De siffror som visar regeringens misslyckande när det gäller unga människor går inte att förneka.

87 000 unga är arbetslösa enligt den officiella statistiken. I verkligheten är de ännu fler.
21 000 unga är förtidspensionerade.
10 000 unga lämnar grundskolan varje år utan fullständiga betyg.
25 000 unga hoppar av gymnasiet varje år.
130 000 elever säger sig ha blivit utsatta för mobbning i skolan.
100 unga begår självmord i Sverige. Det är fler än någonsin.
20 000 unga är långvarigt socialbidragsberoende

Arbetslösheten är över 20 %, till detta kommer det ökande antalet unga som varken är studerande, föräldralediga, arbetar eller är arbetslösa utan lever i ett totalt utanförskap, de flesta långvarigt socialbidragsberoende. Under 2005 var den registrerade svenska arbetslösheten bland ungdomar den sjätte högsta inom EU och tre gånger så hög som i Danmark.

Mot denna bakgrund är det förfärande att finansminister Per Nuder i ekonomidebatten sade sig inte vara oroad över ungdomsarbetslösheten, statsministern har uttryckt sig liknande, med motiveringen att de unga är de som fortast kommer tillbaka när konjunkturen är stark. Men så förefaller det inte vara denna gång. Jag är övertygad om att ett skift har skett, till del beroende av att kvaliteten i gymnasieskolan sjunkit; fler och fler slutar utan avgångsbetyg och yrkesutbildningen har försämrats, samtidigt som kvaliteten i den högre utbildningen också försämrats så kraftigt i och med utbyggnaden av studieplatser inte följts av motsvarande resurser för undervisning.

Mot denna bakgrund väckte jag igår en interpellation till arbetslivsminister Hans Karlsson, där jag frågar om han delar uppfattningen att ”vad som ska göras är redan gjort” och resten får den internationella konjunkturen lösa, eller om han är beredd att göra förändringar som skapar bättre förutsättningar för unga att komma in på arbetsmarknaden.

Läs hela interpellationen på http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=63&dtyp=i&rm=2005/06&nr=405

Folkpartiet vill:

• Skapa nya praktikplatser för högskoleutbildade. Praktiken ska vara i en termin och ska vara ett bidrag motsvarande studiemedlet. Arbetsgivaren behöver inte betala någon ersättning till praktikanten men förväntas erbjuda handledning och inskolning i yrket under praktiktiden. Ansvaret för att förmedla dessa platser ska läggas på Arbets¬för¬medlingen. Vi använder 100 miljoner kronor av anslaget till arbetsmarknadsåtgärder 2077 för att i ett första steg finansiera 2 000 praktikplatser för högskoleutbildade.

• Att ungdomar ska kunna få nystartsjobb utan arbetsgivaravgift redan efter 6 månaders arbetslöshet.

• Att reglerna för tillfälliga anställningar ska bli enklare så att fler får in en fot på arbetsmarknaden.

• Införa bättre yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar på gymnasiet så att färre hoppar av gymnasiet och fler får en utbildning som leder direkt till ett arbete.

• Bygga ut den kvalificerade yrkesutbildningen (KY) med 2 000 platser 2007